• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2021 - Joomla 3 Hostgator - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

Asystent Rodziny

Projekt "Lepsza Przyszłość"

2021LepszaPrzyszloscProjekt „Lepsza Przyszłość” realizowany na terenie województwa dolnośląskiego przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Celem głównym projektu jest:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego do 08.2022r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

DZIAŁANIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

·         Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa UP z tworzeniem IŚR

·         Blok miękkich kompetencji społecznych obejmujący wsparcie psychologiczne oraz warsztaty prowadzące do nabycia/podniesienia miękkich kompetencji społecznych

·         Blok wsparcia prawno-obywatelskiego

DZIAŁANIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

·         Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe

·         Indywidualne pośrednictwo pracy z UP

·         Staże zawodowe

Grupę docelową projektu stanowi:

60 osób (36 K i 24 M) powyżej 18 r.ż. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Województwa Dolnośląskiego, w tym: 48 osób Biernych Zawodowo (29K,19M), 12 osób Bezrobotnych (8K,4M) oraz 6 osób z niepełnosprawnościami (4K,2M).

Szczególnie zapraszamy:

·         osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

·         osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,

·         osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

·         osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (9,60/h brutto)1
•    stypendium stażowe (1536,50 zł brutto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

Okres realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Badania ankietowe związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego

Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 13 października 2021 roku, na terenie naszego powiatu są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu  Legnickiego.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/667454/powiat-legnicki-konsultacje-spoleczne-mieszkancy-2021.html

Zapraszamy do udziału w badaniu.

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, stworzona z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych, np. zmagających się z samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą. Portal umożliwia dołączanie do już istniejących grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupiających ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – podzielić się swoim problemem i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl, wystarczy wejść na stronę www.grupawsparcia.pl i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników. W tej chwili z portalu korzysta już ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem uzyskują pomoc i wsparcie oraz udzielają go innym.

Nie zwlekaj!

Zarejestruj się na GrupaWsparcia.pl i daj sobie pomóc!

Bezpłatna pomoc osobom będącym w potrzebie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach Oferuje bezpłatną pomoc osobom będącym w potrzebie oraz chętnym do skorzystania z form pomocy tj: udział w terapii

  • poradnictwo pedagogiczne
  • podnoszenie wiary we własne siły
  • poprawa funkcjonowania w środowisku domowym i szkolnym

Godziny przyjęć:

Środa - 13:00 - 17:00
Czwartek - 8:00 - 12:00

Terapeuta przyjmuje w budynku Urzędu Gminy w sali nr 3.

Na wizyty prosimy udawać się w ściśle określonych godzinach konsultacji lub kontaktować się z nami.


Tel. 76 88 71 216

(-) Agnieszka Mietelska

Dyrektor GOPS Miłkowice

Oddziaływania Korekcyjno-Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że rozpoczyna realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który skierowany jest w szczególności do:

  • pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy w rodzinie,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary.
  • osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej,
  • osób. które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego.

Udział w programie stanowi jedną z form oddziaływań terapeutycznych i socjalizacyjnych adresowanych do sprawców przemocy w rodzinie, szczególnie tych. wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty lub które zostały skazane wyrokiem sądowym za przemoc w rodzinie, jak również wobec tych. które zidentyfikowały się jako sprawcy przemocy w rodzinie. W programie mogą wziąć udział także osoby, które rozpoznają u siebie problem z kontrolą własnych emocji, a także skłonność do agresji ora7. które pragną zdobyć umiejętności powstrzymywania się od reagowania agresją na sytuacje trudne w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji i grupowych spotkań o charakterze warsztatowym. W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu legnickiego, jak również osoby spoza powiatu. Program będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych oraz edukacyjnych, których celem będzie doprowadzenie do trwałej zmiany zachowania i postaw osób stosujących przemoc, co spowoduje ograniczenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Przewiduje się realizację 60 godzin zajęć warsztatowych oraz 12 godzin konsultacji indywidualnych.

Program realizowany będzie przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia sfinansowane będą z dotacji przyznanej na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


Nabór osób chętnych do udziału w programie prowadzony jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie oraz zachowujące abstynencję od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy. ul. PI. Słowiański I.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 72 43 467 lub bezpośrednio u pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy, PI. Słowiański I, III piętro, pokój 355.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m