Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

  1. Kim jest asystent rodziny?

Od 2012 roku rodziny mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych wspierane są przez asystentów rodziny, którzy pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Jego zadaniem jest również nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystenci m.in. wspierają te osoby, które pochodzą z rozbitych rodzin, a teraz same, w dorosłym życiu mają problemy rodzinne i potrzebują pomocy w odzyskiwaniu zdolności samodzielnego funkcjonowania. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powierzając asystentowi pracę z rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną

  1. Rola i zadania asystenta rodziny

Główną rolę jaką ma do spełnienia asystent rodziny można ująć w jednym zdaniu:

wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości i norm ogólnie przyjętych

Kryje się tutaj szereg obszarów działań mocno związanych z problemami rodziny, takimi jak:

- długotrwałe bezrobocie i ubóstwo

- uzależnienia

- przemoc domowa

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

- niewydolność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

- długotrwała choroba fizyczna lub psychiczna

- niepełnosprawność rodziców i/lub dzieci\

- konflikty małżeńskie, międzypokoleniowe

- zaniedbania w zakresie higieny i ochrony zdrowia

- problemy szkolne dzieci

ZADANIA ASYSTENTA RODZINY PLANOWANIE

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

POMOC

Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu różnych problemów

DOKUMENTACJA

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; ocena okresowa, monitoring po zakończeniu pracy

INTERWENCJA

Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

WSPARCIEMOTYWACJA

Wspieranie rodzin i motywowanie do podejmowania pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej

WSPÓŁPRACA

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym

  1. Obszary współpracy asystenta rodziny

Poprawa warunków socjalno- bytowych

-          doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

-          trening budżetowy

-          trening czystości

-          wspieranie w sprawach dotyczącej sytuacji zdrowotnej rodziny

-          pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

-          pomoc w poszukiwaniu pracy

-          pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach

       Relacje w rodzinie

-          pomoc w angażowaniu członków rodziny w spawy bieżące

-          pomoc wbudowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny

-          pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

-          doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się

       Problemów opiekuńczo- wychowawczych

-          pomoc wbudowaniu prawidłowego wzorca rodzica

-          wzmocnienie kompetencji rodziców

-          pomoc w organizowaniu/ planowaniu czasu dziecka

-          pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego

-          doradztwo w zakresie umiejętności stawiania granic

-          pomoc w budowaniu systemu kar i nagród

  1. KONTAKT

poniedziałek, środa, czwartek od 8 –12

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m