Copyright 2021 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach

Na czym polega pomoc społeczna?

Podstawa prawna:  

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn zm.) 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W poniższym opracowaniu przedstawiamy zasiłki z ustawy o pomocy społecznej (wybrane, najważniejsze świadczenia pieniężne). Ustawa opisuje również inne, niepieniężne formy pomocy (świadczenia niepieniężne). Należy tu wymienić:

  • pracę socjalną,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie,
  • pomoc rzeczową,
  • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencję kryzysową,
  • świadczenie usług opiekuńczych.

Powyższa lista nie jest pełna – ustawa zawiera regulacje dotyczące większej ilości świadczeń niepieniężnych, które powinny być realizowane w systemie pomocy społecznej. Specjalne rozdziały dotyczą również takich zagadnień jak: zasady organizowania opieki nad dzieckiem (poradnictwa rodzinnego, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych), funkcjonowanie domów pomocy społecznej czy prowadzenie integracji uchodźców.

займ онлайнкредиты онлайн

Szukaj

f t g m